בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

מודיעין והדרכה

מודיעין והדרכה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 630

במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.

כוחו יפה למקום במרחק הנקוב