תנאי שימוש נוהג

השימוש ברשת 'נוהג'  (להלן: "האתר") המופעל על ידי חברת 'נ.א.ח מדיה פרסומית בע"מ' (להלן: "החברה"), כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") והמשתמש נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש. הכניסה לאתר והשימוש במידע הכלול בו (להלן: "המידע") מהווה הסכמה לתנאי השימוש. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, יראו את המשתמש כמי שהסכים לתנאי השימוש. תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות החברה. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.

השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי תקנון זה המהווה הסכם לכל דבר בין המשתמש לבין בעל האתר.

האמור לעיל והתוכן באתר מתייחס לנשים וגברים כאחד, אך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

במידה וברצונך לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת: [email protected].

 

 

קבלת החלטה על סמך המידע כאמור, הינה באחריותה הבלעדית של המשתמש ואין החברה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול ברשת.

החברה רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.  

החברה ו/או מי מטעמה רשאים להעתיק ו/או להעביר את הרשת בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של הרשת ו/או לסגור אותו. תנאי התקנון ימשיכו לחול על המשתמש בין אם האתר מתופעל באמצעות כתובת אחרת ובין אם יתופעל באמצעות שם אחר.

בעל הרשת רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת לכך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לרשת. הנך מוזמן לבדוק את תנאי התקנון מעת לעת.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בין אם מוחשי או מופשט המופיע ברשת או מטעמו, שייך באופן בלעדי לחברה. אין לעשות כל שימוש שהוא לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בישראל ומחוץ לה, בלא קבלת הסכמתה מפורשת של החברה, מראש ובכתב זולת זו שלשמה נועדו.


החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי בתוכן ו/או בידע ו/או בשירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אשר היא מספקת, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש.

החברה אינה מתחייבת שהשירותים ברשת לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהרשת יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.


המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים,  הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.

החברה תהיה רשאית למנוע גישה מהמשתמש לרשת  ו/או לכל תחום ברשת בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך. כן תהא רשאית החברה להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה על כך למשתמש.


המשתמש מצהיר, כי פרטי המשתמש, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים לכך, שהחברה תעביר מידע אודותיו לצד שלישי, ככל שהדבר יידרש על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לשם מתן ו/או השלמת השירות, כל עוד ולא נתקבלה כל הודעה אחרת בכתב מאת המשתמש. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). 


המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.

 

לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

 

 

מדיניות פרטיות -

רישום לשירותים

חלק מהשירותים ברשת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור את שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון נייד ופרטים נוספים ככל שיידרשו. מילוי השדות האמורים לעיל הינו חובה. ללא מילוי הנתונים לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

החברה מעבירה את פרטיך אישים לגורמים שונים לרבות מוסדות לימוד ומפרסים המציעים את השירותים נוספים ו/או לצד ג' כלשהוא בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות.

הינך מתחייב כי כל הפרטים המועברים על ידך הינם נכונים ואמינים וכי השימוש באתר נעשה עבורך ולא עבור צד ג' ו/או אדם אחר כלשהוא.

השימוש במידע ומסירת מידע לצד ג'

החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע אשר יועבר על ידך לרבות לטובת הנושאים הבאים:

·        העברת המידע לטובת ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצד ג', לרבות מפרסמים.

·      מכירת המידע האישי לגופים חיצוניים ולכל שימוש שתחפוץ בו.

·        העברת המידע לטובת שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים ברשת ובכלל זה יצירת שירותים ותכנים חדשים ושינוי וביטול שירותים תכנים קיימים.

·        העברת המידע במקרה בו כניסתך לרשת ו/ או התקשרותך עם החברה הינה דרך אתר אינטרנט של מפעיל אחר ו/ ו דרך אתר משותף של החברה עם מפעיל אחר.

·        העברת המידע במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר או פעולות או ניסיון לפעולות המנוגדות לכל דין או במידה ויתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד ג' או במקרה של טענה ומחלוקת כלשהיא בינה לבין החברה או בינך לבין צד ג' כלשהוא או בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה.

החברה תהיה רשאית לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני או/ או בהודעת אלקטרונית למכשיר הסלולר (SMS) ו/ או פרסום טלפוני ו/ או בכל דרך אחרת המכילות פרסום ו/ או מידע מסחרי. החברה לא תהיה אחראית לתוכן ההודעות או לשירותם ו/ או טובין שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/ או לצד ג' כלשהוא והמשתמש מסכים כי לא תהיה לחברה כל אחריות לאמור לעיל. יובהר כי החברה רשאית להעביר את כל המידע שהועבר על ידך לצד ג' כלשהוא לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד ולרבות האישור לשליחת הודעות ופרסומות ע"י צד ג' כלשהוא לאמצעי תקשורת אלו. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו או באמצעות פנייה בכתב ל – [email protected]. אם תעשה כן, נחדל משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לשימוש אשר ייעשה על צד ג' במידע אשר הועבר להם על ידי החברה ו/ או אשר יועבר על ידך.

במידה והחברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי ו/ או תמכור את פעילות האתר או חלקו - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.השימוש בשירות

רישום ו\או הצטרפות לשירות ו\או רכישת מנוי לשירות קורס תאוריה – הרי הם כהצהרה ואישור כי השירות נרכש על ידך לצרכים פרטיים בלבד. וכי המידע שסיפקת לחברה הינו מידע מדוייק ותואם למציאות.

לחברה יש זכויות בלעדיות להצגת הקורס תאוריה. העברת תכנים מהקורס, כגון סירטונים ותכני לימוד, לצד ג' הינה פגיעה בקניין הרוחני של החברה ותחייב את המשתמש לפצות את החברה בסך 250,000 ש"ח ללא הוכחת נזק.

כל רכישת מנוי קורס תאוריה הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן").

רכישת גישה לקורס מוצעת במסלולים חודשיים מתחדשים, עם מחיר מוזל בגין תקופת התחייבות מסויימת, כמו שנרשם בעמודי התשלום באתר.


מדיניות ביטולים

כל רכישת מנוי קורס תאוריה הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן").

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע כי לא יינתן החזר חלקי\מלא של דמי המנוי לאחר שעברו 14 ימים מעת רכישת המנוי.

ביטול המנוי יהיה כרוך ב5% דמי ביטול בתוספת תשלום עבור החלק היחסי מזמן המנוי שמומש.

החברה מציעה מסלולים מוזלים לתקופות זמן ארוכות, מוסכם על המשתמש כי התשלום עבור החלק היחסי מהמנוי יהיה בהתאם למחיר המסלול לפני הוזלה.

ביטול המנוי בתוך 14 ימי עסקים יתבצע אך ורק ע"י הודעת אימייל המכילה את שם בעל המנוי, מספר פלאפון ואימייל.


מחיקת מידע

בקשות למחיקת המידע שנשמר באפליקציה ניתן לשלוח לכתובת המייל [email protected]. יש לציין את פרטי המשתמש המלאים בבקשה.