תנאי שימוש נוהג

השימוש ברשת 'נוהג'  (להלן: "האתר") המופעל על ידי חברת 'נ.א.ח מדיה פרסומית בע"מ' (להלן: "החברה"), כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") והמשתמש נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש. הכניסה לאתר והשימוש במידע הכלול בו (להלן: "המידע") מהווה הסכמה לתנאי השימוש. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, יראו את המשתמש כמי שהסכים לתנאי השימוש. תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות החברה. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי התקנון. אם אחד מהתנאים אינו מקובל עליך, כניסתך לאתר אסורה ועליך להימנע מעשיית שימוש בו בכל דרך שהיא.

השימוש באתר זה הנו על-פי תנאי תקנון זה המהווה הסכם לכל דבר בין המשתמש לבין בעל האתר.

האמור לעיל והתוכן באתר מתייחס לנשים וגברים כאחד, אך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

במידה וברצונך לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת: [email protected].

קבלת החלטה על סמך המידע כאמור, הינה באחריותה הבלעדית של המשתמש ואין החברה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול ברשת.

החברה רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.  

החברה ו/או מי מטעמה רשאים להעתיק ו/או להעביר את הרשת בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו של הרשת ו/או לסגור אותו. תנאי התקנון ימשיכו לחול על המשתמש בין אם האתר מתופעל באמצעות כתובת אחרת ובין אם יתופעל באמצעות שם אחר.

בעל הרשת רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת לכך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. התקנון המעודכן על כל תנאיו יחייב מרגע העלאת העדכונים לרשת. הנך מוזמן לבדוק את תנאי התקנון מעת לעת.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בין אם מוחשי או מופשט המופיע ברשת או מטעמו, שייך באופן בלעדי לחברה. אין לעשות כל שימוש שהוא לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בישראל ומחוץ לה, בלא קבלת הסכמתה מפורשת של החברה, מראש ובכתב זולת זו שלשמה נועדו.


החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי בתוכן ו/או בידע ו/או בשירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אשר היא מספקת, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש.

החברה אינה מתחייבת שהשירותים ברשת לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהרשת יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.


המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי החברה ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים,  הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.

החברה תהיה רשאית למנוע גישה מהמשתמש לרשת  ו/או לכל תחום ברשת בכל עת לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך. כן תהא רשאית החברה להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה על כך למשתמש.


המשתמש מצהיר, כי פרטי המשתמש, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים לכך, שהחברה תעביר מידע אודותיו לצד שלישי, ככל שהדבר יידרש על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לשם מתן ו/או השלמת השירות, כל עוד ולא נתקבלה כל הודעה אחרת בכתב מאת המשתמש. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). 


המשתמש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע המשתמש אחרת ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.

 

לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

 

 

מדיניות פרטיות, איסוף מידע, שמירתו ושימושו

החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. שימוש במידע אישי אשר יימסר על-ידך או ייאסף אודותיך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו או על-פי חובות החלות כלפי החברה לפי כל דין .

'מידע אישי' במדיניות פרטיות זו, משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר יימסר או ייאסף אודותייך במסגרת השימוש באתרי/אפליקציות השייכות לחברה, לצורך רישום לשירותים המוצעים דרך האתר/אפליקציה, וכן כל מידע מזהה אודותייך אשר ייאסף אודות אופן השימוש שלך באתר במהלך הפעלתו.

חלק מהשירותים הניתנים במסגרת השימוש באתר/אפליקציה טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי באופן ישיר על-ידך, למשל:

במקרה שבו תרצה להירשם לאפליקציות שלנו על מנת לקבל את מלוא השירותים, תתבקש להזין פרטי מזהים אישיים כגון שמך, כתובת המגורים, מין, רשימת אפליקציות, דרכי ההתקשרות ואף פרטים נוספים כמופיע בדף הרישום (כגון: קופ"ח, מרכיב משקפיים, תאריך לידה ועוד).

החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך או ו/או נאסף אודותיך, כדוגמת הרגלי הצריכה וההתנהגות שלך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו (להלן יחד "המידע הנאסף") או במסגרת רישומך לאתר/אפליקציה, על מנת להשתמש בשירותים והתכנים המוצעים באתר כך שיתאמו בצורה מיטבית את העדפותיך. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות לשם קידום עסקיה בעולם השיווק והפרסום עבור לקוחות צד ג'.

הינך מסכים כי המידע שנמסר על-ידך ו/או ייאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמך, לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים ושת"פ עם חברות כגון: קופ"ח, מוסדיים חינוכיים, מוסדיים פיננסים (בנקאי ו/או חוץ בנקאי), בתי ספר ללימוד נהיגה, שימוש לצורך השמת עובדים לרבות חברות השמה וכ"א, חברות אופנה וכל תחומי הקמעונאות וכו'. לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות ומתן שירותים למשתמשים ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

בהתאם להסכמתך, ככל שתתקבל לפי דין, החברה תהא רשאית לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, מתכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת ממך בכל עת. במידה ותרצה לחזור בך מהסכמתך, אנא פנה אל החברה באמצעות כתובת המייל המופיעה מטה בצירוף בקשתך ופרטייך המזהים.

מובהר כי אינך מחויב למסור את הפרטים המפורטים לעיל על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את שירותי החברה המבוקשים לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים )למשל, ללא הזנת פרטים מזהים בעת הרשמה לאתר/אפליקציה) לא נוכל לספק את השירותים המוצעים, חלקם או כולם.

יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב. לחברה אין אחריות באשר לנכונות המידע ולאיכות אמינותו ולא תתכן תלונת הצדדים כלפיה.

האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, סוג המכשיר (באפליקציה), כתובתך בפרוטוקול האינטרנט כתובת (IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים אנונימיים נוספים מעידים על אופן השימוש באתר.

בנוסף, החברה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיס" (Cookies). קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא, או מזהים מתכונים מועדפים עליך על מנת להציג לך המלצות וטיפים המתאימים לך. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, AdSense ו/או Doubleclick וגם שימוש בכלים של חברת .Facebook

למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות כתובות:
www.google.com/policies/technologies/types
https://www.google.com/policies/privacy
www.facebook.com/policies/cookies
במידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים,תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:
http://www.aboutads.info/choices
להסיר את עצמך מהשירותים הנבחרים.

אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.

בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן. במידה שאינך מסכים, אנא עדכן את הגדרות מכשירך או הדפדפן שלך לפי העדפותייך כאמור לעיל.

החברה מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודותיך לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, הסכמתך.

בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים שלנו, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקי שירות נדרשים להשלמת הפעולה ו/או המוציאים אל הפועל את הפעולה, ולצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת חברת שליחויות, חברת סליקת אשראי וכיוצא באלו. המידע הספציפי לצורך ההתקשרות המסוימת בין מבקש השירות לנותן השירות יישמר אצל החברה והעברתו לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת הפעולות תתבצע בכפוף להסכמתו של המבקש ומרצונו לקבל את השירות ו/או העביר את המידע. לחברה אין אחריות באשר לנושא זה ולנושאים הקשורים בהעברת המידע ולא תתכן תלונת הצדדים כלפיה.

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך ו/או אם תבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.

במקרה בו ימצא כי הפרת את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.

בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרה בו החברה תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.

החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות דף יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.

שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.השימוש בשירות

רישום ו\או הצטרפות לשירות ו\או רכישת מנוי לשירות קורס תאוריה – הרי הם כהצהרה ואישור כי השירות נרכש על ידך לצרכים פרטיים בלבד. וכי המידע שסיפקת לחברה הינו מידע מדוייק ותואם למציאות.

לחברה יש זכויות בלעדיות להצגת הקורס תאוריה. העברת תכנים מהקורס, כגון סירטונים ותכני לימוד, לצד ג' הינה פגיעה בקניין הרוחני של החברה ותחייב את המשתמש לפצות את החברה בסך 250,000 ש"ח ללא הוכחת נזק.

כל רכישת מנוי קורס תאוריה הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן").

רכישת גישה לקורס מוצעת במסלולים חודשיים מתחדשים, עם מחיר מוזל בגין תקופת התחייבות מסויימת, כמו שנרשם בעמודי התשלום באתר.


מדיניות ביטולים

כל רכישת מנוי קורס תאוריה הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן").

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע כי לא יינתן החזר חלקי\מלא של דמי המנוי לאחר שעברו 14 ימים מעת רכישת המנוי.

ביטול המנוי יהיה כרוך ב5% דמי ביטול בתוספת תשלום עבור החלק היחסי מזמן המנוי שמומש.

החברה מציעה מסלולים מוזלים לתקופות זמן ארוכות, מוסכם על המשתמש כי התשלום עבור החלק היחסי מהמנוי יהיה בהתאם למחיר המסלול לפני הוזלה.

ביטול המנוי בתוך 14 ימי עסקים יתבצע אך ורק ע"י הודעת אימייל המכילה את שם בעל המנוי, מספר פלאפון ואימייל.


מחיקת מידע

בקשות למחיקת המידע שנשמר באפליקציה ניתן לשלוח לכתובת המייל [email protected]. יש לציין את פרטי המשתמש המלאים בבקשה.