בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

באתר עבודה

באתר עבודה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 916

במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.

כוחו יפה למקום במרחק הנקוב, באתר עבודה בדרך.