בחירת רישיון
התחברות

הנוהג ב"רכב סיור" חייב להיות:

לפי דרישת רשות הרישוי.