בחירת רישיון
התחברות

אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:

אסור באיסור מוחלט.