בחירת רישיון
התחברות

מה רשאי שוטר לעשות לאחר שמצא כי משקלו של מטען ברכב מסחרי חורג מן המותר?

לפי דרישת רשות הרישוי.