בחירת רישיון
התחברות

אחת הדרישות באשר לציוד החייב להיות ברכב שאושר להסעת תלמידים היא:

על מנת שנהגים אחרים יראו אותם ויזהרו.