בחירת רישיון
התחברות

מי רשאי לתקן או לכייל מונה למוניות?

רק אדם מיומן ומוכר ע"י רשות הרישוי.