בחירת רישיון
התחברות

לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:

צמיג שלחץ האוויר בו לא תואם את הלחץ שקבע היצרן יגרום לשחיקת הצמיג.