בחירת רישיון
התחברות

האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של רכב המוביל מטען שלא בהתאם לחוק?

כן. שוטר יכול להפסיק את נסיעתו של כל רכב אם הוא חושב שמטענו חורג מהמותר.