בחירת רישיון
התחברות

האם חלה חובת חגירת חגורות בטיחות בטרקטור משא?

כמצוין בתקנות התעבורה.