בחירת רישיון
התחברות

רוחב של רכב משא (פרט לרכב בעל מרכב קירור) לא יהיה גדול מ-:

לפי דרישת רשות הרישוי.