בחירת רישיון
התחברות

האם רשאי שוטר להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לתחנת שקילה לצורך שקילתו?

כן ודאי. שוטר רשאי לדאוג לשקילת רכב אם לדעתו משקלו חורג מהמותר.