בחירת רישיון
התחברות

מי הרשות המוסמכת לתת רישיון להפעלת אוטובוס?

המפקח על התעבורה היא הסמכות לתת רשיונות.