בחירת רישיון
התחברות

האם החובות והאיסורים החלים על רכב מסחרי חלים גם על רכב משא?

ודאי. רכב מסחרי יכול להיות רכב משא ולהפך.