מאגר שאלות תאוריה

האם החובות והאיסורים החלים על רכב מסחרי חלים גם על רכב משא?

  • לא. החובות והאיסורים החלים על רכב מסחרי יחולו רק על רכב משא אחוד.
  • לא. אין דין רכב מסחרי כדין רכב משא, ולכן החובות והאיסורים החלים על האחד, לא יחולו על האחר.
  • כן. כל חובה או איסור החלים על רכב מסחרי חלים גם על רכב משא.
  • כן. החובות והאיסורים החלים על רכב מסחרי יחולו גם על רכב משא, למעט חובת חגירת חגורות בטיחות.

הסבר: ודאי. רכב מסחרי יכול להיות רכב משא ולהפך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה