בחירת רישיון
התחברות

הסבר את המושג ״סרן״ ברכב:

הציר עליו מותקנים הגלגלים.