בחירת רישיון
התחברות

המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

מרחק בלימה.