בחירת רישיון
התחברות

האם רשאית רשות הרישוי לתת היתר לשימוש ברכב שמידותיו או משקלו יותר מן הקבוע בתקנות?

רשות הרישוי יכולה לתת היתרים שמנוגדים לתקנות.