מאגר שאלות תאוריה

האם רשאית רשות הרישוי לתת היתר לשימוש ברכב שמידותיו או משקלו יותר מן הקבוע בתקנות?

  • לא. רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי לתת היתר שכזה.
  • כן. רשות הרישוי רשאית לתת היתר כזה בתנאים מסוימים.
  • לא. רשות הרישוי אינה רשאית לתת כל היתר הנוגד את הקבוע בתקנות.
  • כן. רשות הרישוי רשאית לתת היתר שכזה, לאחר התייעצות עם מע"צ והמשטרה.

הסבר: רשות הרישוי יכולה לתת היתרים שמנוגדים לתקנות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה