בחירת רישיון
התחברות

הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

יתכן ולא נספיק לבצע את העקיפה עד מסילת הברזל לכן לא עוקפים לפני המסילה.