בחירת רישיון
התחברות

לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:

בגלל חיכוך הצמיג עם הכביש.