בחירת רישיון
התחברות

איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר?

בטוח צד ג מבטח את הנזק של הרכב הנפגע.