בחירת רישיון
התחברות

האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?