בחירת רישיון
התחברות

תאריך הייצור של הצמיג ברכב:

על כל צמיג מוטבע תאריך היצור שלו.