בחירת רישיון
התחברות

לחץ האוויר הנדרש בצמיגי הרכב:

לפי הוראות היצרן.