בחירת רישיון
התחברות

''נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:

לנהגמ חדש, לאחר תקופת המלווה אסור להסיע יותר מ 2 נוסעים.

practiceimage