בחירת רישיון
התחברות

אין להעמיד רכב בדרך או להחנותו, אם רוחב הרכב יותר מ-:

לפי דרישת רשות הרישוי.