בחירת רישיון
התחברות

בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

כל עונש שקבוע בחוק לסוג העברה שעליה נשפט הנהג.