בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?

צריך להאט בכל מקום שצפויה סכנה