בחירת רישיון
התחברות

חובה להחזיק שתי נעלי ביטחון ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-:

נקבע ע"י רשות הרישוי.