בחירת רישיון
התחברות

מאיזה משקל של גרור ושל נתמך חובה להתקין בהם בלם עצמאי?

לפי דרישת רשות הרישוי.