איסורים והגבלות

תמרור 401
תמרור מס' 401
כביש סגור - בשני הכוונים - בפני כל רכב.
כוחו יפה בכביש שבו הוצב התמרור.
תמרור 402
תמרור מס' 402
אסורה הכניסה לכל רכב.
כוחו יפה בכביש שבו הוצב התמרור.
תמרור 403
תמרור מס' 403
מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.
כוחו יפה במקום החסימה.
תמרור 404
תמרור מס' 404
מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה.
כוחו יפה במפגש שלפניך.
תמרור 405
תמרור מס' 405
אסורה הכניסה לכל רכב מנועי.
כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 406
תמרור מס' 406
אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.
כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 407
תמרור מס' 407
אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז.
כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 408
תמרור מס' 408
אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו- גלגלי.
כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 409
תמרור מס' 409
אסורה הכניסה לאופנוע.
כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 410
תמרור מס' 410
אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור.
כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 411
תמרור מס' 411
אסורה הכניסה לבעלי חיים.
כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור.
תמרור 412
תמרור מס' 412
אסורה הכניסה לאופניים.
כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור.
תמרור 413
תמרור מס' 413
אסורה הכניסה להולכי רגל.
כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור.
תמרור 414
תמרור מס' 414
אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים והולכי רגל. צויינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.
כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור.
תמרור 415
תמרור מס' 415
אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.
כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 416
תמרור מס' 416
אסורה הכניסה לרכב שגבהו –כולל המטען- עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.
כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 417
תמרור מס' 417
אסורה הכניסה לרכב שרחבו –כולל המטען- עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.
כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.
תמרור 418
תמרור מס' 418
אזור אסור ללימוד נהיגה.
כוחו יפה עד לתמרור 419.
תמרור 419
תמרור מס' 419
קצה האזור האסור ללימוד נהיגה.
כוחו יפה .
תמרור 420
תמרור מס' 420
אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.
כוחו יפה עד לצומת הקרוב . או עד לתמרור 421.
תמרור 421
תמרור מס' 421
קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.
כוחו יפה .
תמרור 422
תמרור מס' 422
אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.
כוחו יפה עד לצומת הקרוב . או עד לתמרור 423.
תמרור 423
תמרור מס' 423
קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.
כוחו יפה .
תמרור 424
תמרור מס' 424
אזור דרכים עירוניות.
כוחו יפה עד לתמרור 216 או .425.
תמרור 425
תמרור מס' 425
קצה אזור דרכים עירוניות.
כוחו יפה .
תמרור 426
תמרור מס' 426
מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור.
כוחו יפה עד לצומת הקרוב , או עד לתמרור 216 ,427 ,425 ,424 ,217 או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת. צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו. הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
תמרור 426פ
תמרור מס' 426פ
מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור.
כוחו יפה עד לצומת הקרוב , או עד לתמרור 216 ,427 ,425 ,424 ,217 או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת. צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו. הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
תמרור 427
תמרור מס' 427
קצה הקטע של מהירות מיוחדת.
כוחו יפה .
תמרור 428
תמרור מס' 428
אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה.
כוחו יפה עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.
תמרור 429
תמרור מס' 429
אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה.
כוחו יפה עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.
תמרור 430
תמרור מס' 430
אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה.
כוחו יפה עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.
תמרור 431
תמרור מס' 431
אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה.
כוחו יפה עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.
תמרור 432
תמרור מס' 432
אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור.
כוחו יפה עד לצומת הקרוב , או עד לתמרור 433 ,626 ,437 ,434 .817 ,627.
תמרור 433
תמרור מס' 433
אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין.
כוחו יפה עד לצומת הקרוב , או עד לתמרור 432 ,626 ,437 ,434 .817 ,627.
תמרור 434
תמרור מס' 434
קצה קטע הוראות 433 , התמרורים 432 בלבד.
כוחו יפה .
תמרור 435
תמרור מס' 435
אזור אסור לחנית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.
כוחו יפה . עד לתמרור 436.
תמרור 436
תמרור מס' 436
קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.
כוחו יפה .
תמרור 437
תמרור מס' 437
חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תוית כבתמרור.
כוחו יפה במקום הצבתו.
תמרור 438
תמרור מס' 438
עצור! בקורת מכס.
כוחו יפה במקום הצבתו.
תמרור 439
תמרור מס' 439
תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו.
כוחו יפה על פי האמור בו.
פרטים נוספים